Gå tilbake Bilde av plasma-aktivert vann-maskin og baby-spinat
Plasmaaktiverings maskin (t.v) aktiverer vannet som skylles på spinaten (t.h). Spinaten renses i etterkant. Foto (t.v.): J. L Walsh at the University of Liverpool, UK. Foto: (t.h): Bama industrier

Klimaperspektiv ved bruk av plasmaaktivert vann på baby-leaf spinat

Plasmaaktivert vann for skylling av ready-to-eat baby leaf spinat sett i et klimaperspektiv.

Litt om spinat i et klima – og miljøperspektiv

Spinat er et produkt med kort holdbarhet og kan være utsatt for høyt svinn. Når maten svinnes betyr det at vi påfører økt press på naturen i form av arealbruk og miljøutslipp uten at vi får noe ut av det. Derfor er det viktig sett ut ifra et bærekraftperspektiv å redusere matsvinnet. En måte å redusere matsvinnet på er å øke holdbarheten slik at produktet holder seg friskt og spiselig i flere dager enn det som er situasjonen i dag. For baby leaf spinat er skylling med vann den tradisjonelle prosesseringsstrategien for å rense vekk smuss, bakterier og rester etter sprøytemiddel.  
 
 Som et alternativ til dagens vasking er det i iNOBox utforsket om det er mulig å skylle med plasmaaktivert vann for å ytterligere redusere bakterier og bakterievekst som kan øke holdbarheten og derav øke sannsynligheten for at matsvinnet reduseres.  

Hvordan gjøre en miljøvurdering?

For å gjennomføre en miljøvurdering av en matvare trengs bakgrunnsdata som forteller hvor mye energi og materialer som går med igjennom hele verdikjeden til matvaren. En såkalt jord til bord livsløpsanalyse. Informasjonen som trengs inkluderer mengde gjødsel, dyrket areal, høstet matvare, drivstoff til traktorer og lastebiler samt forbruk av andre ressurser som vann, strøm osv. Her har vi basert oss på data fra vitenskapelig litteratur. I tillegg er det viktig å inkludere hvor mye mat som kastes i hvert verdikjedeledd, slik at vi også kan beregne miljøutslippene knyttet til akkumulert svinn, fra den høstes på gård til den spises av deg og meg.  

Hva er status for baby leaf spinat i dag?

Spesifikke svinntall for baby leaf spinat varierer mye mellom aktører og over tid. Ettersom deler av tallgrunnlaget for et spesifikt produkt som baby leaf spinat er konfidensielt har vi her belaget oss på generelle tall for frukt og grønt. Disse tallene passer bra med liknende verdier for baby leaf spinat.   I dag er svinnet av frukt og grønt i butikk mellom 3-7% og ca. 8-10% hos forbruker. Dette er svært usikre og varierende tall. I tillegg kommer svinn knyttet til høsting, vasking og pakking samt et veldig lavt svinntall i grossistleddet. I denne studien har vi valgt å bruke svinntall for frukt og grønt som representativt for spinat.

Funnene fra studien Vaka med flere (2019) viser at baby leaf spinat vasket med Plasmaaktivert vann har både en større reduksjon i bakterier ved vasking samt en senere bakterievekst i etterkant, noe som tyder på at baby leaf spinaten får en lengre holdbarhet med plasmaaktivert vann sammenlignet med vanlig skylling både i butikk og hos forbruker. I et miljøperspektiv hinter økt holdbarhet for en matvare med så kort holdbarhet til at svinnet reduseres. Men, her er det viktig å tenke på at plasmaaktivert vann er en tilleggsaktivitet som også vil kreve økte ressurser knyttet til produksjon av baby leaf spinaten.

Dette fant vi ut

Klimafotavtrykket for spinat med de bakgrunnsdataene vi har og svinnet vi har kartlagt er på 1.13kg CO2-ekvivalenter. Sett i et miljøperspektiv bidrar selve prosessen knyttet til plasmaaktivert vann til en relativt liten økning i klimafotavtrykket til spinat (ca. +0,6%). Siden det per i dag ikke eksisterer gode metoder for å knytte økt holdbarhet til en forventet reduksjon i svinn, kan vi her bare gjøre antagelser på hvordan svinnet vil endres ved bruk av plasmaaktivert vann ut ifra dagens svinn.  
 
 Våre analyser viser at hvis plasmaaktivert vann kan redusere svinnet til baby leaf spinat både i butikk fra 6% til 5% i butikk og hos forbruker med 9% til 8% så vil reduksjonen i matsvinnet veie opp for økt miljøpåvirkning knyttet til selve bruken av plasmaaktivert vann.  
 
 Hvis plasmaaktivert vann kan redusere matsvinnet både i butikk og husholdningene med 50% får vi et klimafotavtrykk på rund 1.04kg-CO2-ekvivalenter per kilo baby leaf spinat, som er en -8% endring i klimafotavtrykk.  
 
 Om baby leaf spinaten ikke hadde noe svinn ville klimafotavtrykket vært på omtrent 0,92kg CO2.ekvivalenter. Det betyr at 18,5% av dagens skyllede spinats klimafotavtrykk stammer fra matsvinnet.

Hva fant vi egentlig ut?

Plasmaaktivert vann er en ny teknologisk løsning for å øke holdbarhet til matvaren. Ettersom det er en tilleggs aktivitet til dagens prosessering, må den redusere miljøpåvirkninger knyttet til matsvinnet for å gi et netto positivt klimafotavtrykk. Ettersom plasmaaktivert vann bidrar med små ekstra direkte utslipp og samtidig har potensiale til å gi baby leaf spinaten en lengre holdbarhet så er det sannsynlig at plasmaaktivert vann anvendt til skylling av baby leaf spinat også kan bidra til å redusere klimafotavtrykket.

Mer om

Stikkord

Tittel Forfatter(e) År
Comparative life cycle assessment of plasma-based and traditional decontamination strategies on Norwegian ready-to-eat fresh spinach Conference proceeding in 12th International Conference on Life Cycle Assessment of Food 2020 Saxegård, Simon Alexander; Møller, Hanne; Valente, Clara; Svanes, Erik; Noriega, Estefania 2020 Go to publication

Kontaktpersoner

Simon Saxegård

Forsker, Norsus
+47 48257831